top of page

JAK TO V ZÁŠKOLE VYPADÁ?

Jsme soukromá základní škola akreditovaná MŠMT - zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení.

Základní škola ZáŠkola se nachází v Brandýse nad Labem  - Staré Boleslavi v přízemí a 2. patře budově Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Všechny prostory vyhovují záměrům školy a poskytují dětem veškerý komfort pro vzdělávání i s přihlédnutím k faktu, že součástí naší vzdělávací koncepce je trávit s dětmi každý den část vyučování venku, nejčastěji v přilehlé zámecké zahradě.

Děti jsou vzdělávány v heterogenních třídách maximálně do 17 žáků. Naší preferencí je zajistit individuální přístup, vzdělání s ohledem na jejich možnosti a potřeby

Naším cílem je vybudovat základní školu zajišťující vzdělávání od první do páté třídy.

Školné je 60 000 Kč za školní rok. V této částce jsou zahrnuty veškeré školní pomůcky a ranní družina. Odpolední družina a kroužky jsou hrazeny zvlášť, ale jejich cena je 1 500 Kč měsíčně.

CO NAJDETE V ZÁŠKOLE?

 • Třídy s malým počtem žáků (16 - 17 žáků na jednu třídu)

 • Respektující a individuální přístup

 • Smysluplné učení a vedení dětí k samostatnému myšlení

 • Prožitkové učení, učení se v souvislostech 

 • Bezpečné prostředí bez zkoušení a známkování 

 • Sebehodnocení a vnitřní motivaci 

 • Přátelskou atmosféru a kamarádské vztahy

 • Zdravý životní styl: možnost učit se venku, dostatek pohybu, zdravé stravování

 • Rodiče součástí školy

JAK TO VYPADÁ V PRAXI?

Chceme, aby se děti do školy těšily!

 

To je pro nás velice důležité, a proto vycházíme z kombinace pedagogických směrů a hotových přístupů a tvoříme koncept vlastní. Takový, který bude v souladu s dětmi i s námi jakožto učiteli-průvodci dětí. Takový, který bude možné i v budoucnu přizpůsobovat individuálním potřebám nás všech. Takový, který se bude vytvářet spolu s námi.

Při tvorbě Školního vzdělávacího plánu se držíme zásad, jako je:
 • Konstruktivistický přístup ke vzdělání – učení není jen pasivní přijímání informací, ale vychází ze žákovy zkušenosti, není mu předkládána hotová „pravda“, ale žák má možnost dojít k ní sám a následně nové informace aplikovat a zhodnotit

 • Prožitkové učení – to, co si žák vyzkouší na vlastní kůži, si mnohem lépe zapamatuje a lépe propojí s již nabytými znalostmi

 • Využívání efektivních metod učení

Jsme otevření všem dobrým myšlenkám.

 • Kritické myšlení – využití čtení, psaní a diskuse k rozvíjení samostatného myšlení a tvořivého přístupu, důraz na spolupráci žáků

 • Projektová výuka – propojování poznatků a zkušeností z různých oblastí, dlouhodobá práce na projektech

 • CLIL – od první třídy budeme používat anglický jazyk ve vybraných předmětech

 • Respektovat a být respektován 

 • Začít spolu

Jak učíme matematiku a čtení?

 • Matematika – jsme nadšení Hejného metodou, která rozvíjí přirozené logické myšlení 

 • Čtení a psaní – čtení vyučujeme méně rozšířenou, ale velmi dobře propracovanou, hravou a se všemi předměty provázanou metodou Sfumato (tzv. splývavé čtení) a píšeme vázaným písmem (tedy tradiční podobou psacího písma)

ČÍM SE INSPIRUJEME?

PŘEDMĚTY A TÉMATA VÝUKY

Učíme se ve významových celcích, společně vytváříme měsíční projekty, a tím propojujeme dětem školu s okolním světem.

Vzhledem k nutným výstupům a nárokům v rámci předmětů, jako je český jazyk, anglický jazyk a matematika, jsou tyto předměty zařazovány do samostatných výukových bloků, které jsou vždy provázány s aktuálně probíraným tématem.

ROLE UČITELE

Učitel by měl být především průvodcem na cestě za vědomostmi, nikoli středobodem výuky a jediným zdrojem informací.

Frontální výuku omezujeme na minimum a dáváme co největší prostor dětem

Vzhledem k povaze naší školy je pro nás důležitá otevřená komunikace a partnerský přístup mezi dětmi a učitelem.

Je tedy přirozené, že nás děti oslovují jménem. V naší ZáŠkole je to žádoucí.

bottom of page