top of page
Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Zápisy dětí do 1. třídy ZáŠkoly ve školním roce 2023/2024 budou probíhat v průběhu dubna 2023. 

Ve školním roce 2023/2024 bude otevřena jedna 1. třída s kapacitou 16 žáků.

Vzhledem k tomu, že v tomto roce očekáváme zájem o přijetí sourozenců stávajících žáků v počtu, který dosahuje poloviny kapacity otevírané třídy, rozhodně doporučujeme podání přihlášky i na jinou (spádovou) školu.

1) Každý zájemce, který vyplní do konce března 2023 online přihlášku k zápisu, obdrží na začátku dubna na uvedené emailové adresy odkaz k vyplnění online dotazníku Rodičovská typologie. Výsledky této analýzy budou sloužit jako podklad pro zjišťování vzájemných očekávání a toho, zda jsou postoje rodičů v souladu s filozofií, hodnotami a koncepcí ZáŠkoly.

2) Zákonní zástupci, kteří vyplní dotazník Rodičovská typologie, budou zváni spolu s dítětem k individuálním pohovorům, kde bude orientačně posouzena školní zralost dítěte a ověřován soulad postojů a očekávání rodičů s tím, co ZáŠkola dětem nabízí, a to podle následujícího klíče:

Přednostně budou zváni rodiče dětí, jejichž sourozenec je již žákem ZáŠkoly nebo těch, které byly přijaty v loňském roce, ale nakonec jim byl udělen odklad školní docházky. Dále budou k pohovorům zváni uchazeči, o kterých rozhodne náhodný los, a to až do naplnění kapacity budoucí 1. třídy s tím, že budou vylosováni i 3 náhradníci. O tom, že je již kapacita 1. třídy naplněna nebo že jsou v pozici náhradníka, budou zákonní zástupci informováni e-mailem bezprostředně po naplnění kapacity.

3) Formální část zápisu bude splněna předáním Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

4) Rozhodnutí o přijetí s výzvou k podpisu Smlouvy o vzdělávání budou rodičům zaslány nejpozději do 30. 4.2024  emailem.

Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou nebo datovou schránkou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 10. 5. 2023.

Vzhledem k právní úpravě zápisů do prvních ročníků základních škol lze v termínu pro zápis, kterým je duben 2023, přijímat pouze děti do prvního ročníku ve školním roce 2023/2024. Dítě, které bude mít odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

bottom of page