top of page

Ochrana osobních údajů

Základní škola ZáŠkola s.r.o.,(dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018. 
Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení. 
V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení. 
Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech.

Identifikační údaje správce
Název: Základní škola ZáŠkola s.r.o.
Sídlo: Královická 915/12, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zastoupená: Mgr. Pavlem Novákem, ředitelem školy
IČO: 05999111
Tel: 725 190 732
ID datové schránky: shrgv9x
Email: zaskola@zaskola.cz

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Stanislav Beran
Tel.: +420 606 494 811
Email: beran-advokat@seznam.cz

bottom of page