top of page
Projekty, do kterých je ZáŠkola zapojena
SMP_logo.jpg

School My Project je vzdělávací společnost tvořená skupinou pedagogických odborníků, kteří vytvořili vzdělávací koncept Škola Můj Projekt a podporují jeho šíření do dalších škol.

Jejím posláním je zlepšovat české školství tím, že doprovází školy na cestě k co nejvyšší kvalitě vzdělávání. Předkládá školám odbornou metodickou podporu a promyšlený systém postavený na hodnotách, který rozvíjí podnětné prostředí ve škole postavené na spolupráci všech zúčastněných. Vede děti k odpovědnosti za sebe sama, za vlastní učení i za svět kolem nich.

Představuje respektovanou vzdělávací organizaci, která nabízí inovativní a v českém prostředí jedinečné vzdělávací nástroje, dává školám profesionální podporu při jejich zavádění i prostor pro následné sdílení zkušeností. Aktivně se podílí na tvorbě vzdělávacích politik v Česku.

www.skolamujprojekt.cz
facebook.com/skolamujprojekt.cz

Šablony III.
publicita EU.png

Naše škola realizuje projekt: ZáŠkola - Šablony III.

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019633 podpořený z výzvy MŠM: 02_18_063 méně rozvinuté regiony.

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní

rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností.

 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

Místní akční skupina

ZŠ ZáŠkola,s.r.o. je členem MAS Střední Polabí

Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů

Projekt Kolegiální podpora se zaměřuje na učitele základních i mateřských škol a také na učitele - lektory. Hlavním smyslem projektu je umožnit učení pedagogů od sebe navzájem praktickou formou – kolegiální podporou. Mnozí pedagogové to přirozeně dělají, sdílejí zkušenosti, pomáhají si. S tímto projektem získají učitelé metodickou a finanční podporu a zároveň možnost zapojit se v míře podle svých možností a způsobem, který jim bude osobně vyhovovat.

Ovoce a zelenina do škol
bottom of page