top of page
Jaké jsou podmínky pro přijetí do ZáŠkoly?

Povinná kritéria pro přijetí dítěte ke studiu v ZáŠkole od 1. 9. 2023:

1. Dosažení věku 6 let do 30. 8. 2023. V případě dětí, které dosáhnou 6 let od září do konce prosince 2023, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. V případě dětí, které dosáhnou 6 let od ledna do konce června 2024, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

2. Předání žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formální část zápisu).

Při posuzování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodneme na základě dalších podmínek tak, aby byla vytvořena harmonická skupina dětí. Nepřijatí uchazeči obdrží informaci písemně doporučeným dopisem.

3. Uzavření Smlouvy o vzdělávání se Základní školou ZáŠkola,s.r.o. a úhrada školného.

Kritéria, ke kterým může být přihlíženo:

1. Věk a školní zralost. Toto hodnocení však není kritériem pro přijetí.

2. Sourozenec, který je žákem ZáŠkoly.

3. Dítě bylo přijato v loňském roce, ale byl mu následně udělen odklad školní docházky.

bottom of page