Jaké jsou podmínky pro přijetí do ZáŠkoly?

Povinná kritéria pro přijetí dítěte ke studiu v ZáŠkole:

1. Dosažení věku 6 let do 30. 8. 2020. V případě dětí, které dosáhnou 6 let od září do konce prosince je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. V případě dětí, které dosáhnou 6 let od ledna do konce června 2021 je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

2. Videokonferenční pohovor s rodiči, kterým bude ověřeno, zda jsou seznámeni s pedagogickými principy, výukovými metodami a organizací práce ZáŠkoly a tyto bez výhrad akceptují. Podmínkou absolvování pohovoru je vyplnění online dotazníku - analýzy potřeb rodičů a žáka, který rodiče obdrží zhruba týden před termínem zápisu na emailové adresy uvedené v přihlášce k zápisu. Výsledky této analýzy budou sloužit jako podklad pro pohovor s rodiči, jehož cílem je zjišťování vzájemných očekávání a toho, zda jsou pro obě strany v souladu.

ZáŠkola je malá škola komunitního charakteru založená na otevřené komunikaci s rodiči, proto je pro nás důležitý soulad postojů rodičů s hodnotami a stylem výuky ZáŠkoly (respektující výchova, zaměření na vnitřní motivaci dítěte, výhradně slovní hodnocení).

Při posuzování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodneme na základě dalších podmínek tak, aby byla vytvořena harmonická skupina dětí. Nepřijatí uchazeči obdrží informaci písemně doporučeným dopisem.

Kritéria, ke kterým může být přihlíženo:

1. Věk a školní zralost. Toto hodnocení však není kritériem pro přijetí.

2. Dítě se zúčastnilo zápisu v loňském roce a bylo přijato, avšak rodiče požádali o odklad povinné školní docházky.

3. Sourozenec, který je žákem ZáŠkoly.

+420 777 991 483
+420 725 190 732